Privacyverklaring

Deze privacy-policy en disclaimer zijn van toepassing op het gebruik van de website www.vcs-pcc.nl. Iedere bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. Elke bezoeker verbindt er zich toe geregeld deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden en regels te allen tijde te wijzigen. Deze pagina is daarbij het laatst aangepast op 29 maart 2023.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op sites waarmee op deze site eventueel gelinkt wordt. De bezoekers van die sites worden dan ook verzocht de verklaring van de betreffende site door te nemen.

1.

De website www.vcs-pcc.nl staat onder het beheer van VCS bv met maatschappelijke zetel te Steenweg op Beerse 70, 2330 Merksplas België en gekend bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nr. BE 0664.568.279. De verdere contactgegevens zijn terug te vinden op de website www.vcs-pcc.nl.

2.

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een webserver aangemaakt worden en die via de gebruikte webbrowser tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer worden opgeslagen. Die stellen u in staat bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bijvoorbeeld in welke taal u onze website wenst te raadplegen.

Wij gebruiken cookies.

U kan uw browser dusdanig instellen dat hij u informeert als cookies worden geplaatst. U kan cookies ook weigeren. U dient er rekening mee te houden dat het weigeren van cookies kan leiden tot het verminderen van de functionaliteit van de website.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van VCS bv of die van een derde partij.

Wij gebruiken deze informatie om informatie over uw bestellingen op te slaan, om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

3.

3.1 Bij elk bezoek aan onze site worden uw acties opgeslagen in log files op de webserver. Concreet worden volgende gegevens opgeslagen:

  • Het tijdstip waarop de pagina’s bekeken worden
  • Het IP-adres

3.2 Als u een bestelling plaatst op onze site hebben wij bepaalde informatie van u nodig. Hetzelfde geldt als u een contactformulier invult. Meer bepaald worden in dat geval de volgende gegevens door ons verzameld en verwerkt.

Administratieve vastlegging van gegevens bij VCS bv wanneer u klant wordt (of al bent): persoonsgegevens, telefoonnummer (vast en mobiel), e-mailadres, soort contract (geplaatste bestellingen), IBAN rekening nummer.

Gebruik van het contactformulier: de door u ingevulde informatie.

3.3. Wij zullen de informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken : om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop ervan; om vragen, klachten en/of contactverzoeken te kunnen verwerken en beantwoorden; om u commerciële informatie te verzenden zoals informatie over aanbiedingen en acties van VCS bv, om analyses te kunnen uitvoeren, om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren (aan te passen/wijzigen).

Hierbij maken wij voor bepaalde onderdelen gebruik van de diensten van derden.

4.

Indien u ons een mail of bericht stuurt is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar relevante persoonlijke gegevens om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VCS bv of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Als u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VCS bv of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

5.

Gevoelige informatie die wij zouden verkrijgen over bezoekers van de website wordt beschermd en dit zowel on– als offline.

6.

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, noch om niet, noch betalend, tenzij de wet ons hiertoe verplicht of het noodzakelijk is voor het verlenen van diensten en de afhandeling van een bestelling, zoals facturering, uitvoering van de opdracht en dergelijke meer. In enkele gevallen kan de informatie ook intern gedeeld worden. Onze werknemers en/of aangestelden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij dragen zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Dat wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen en certificaten die data verkeer tussen uw computer en onze website versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen.

7.

U hebt het recht om uw persoonlijke informatie die bij VCS bv wordt opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Hiervoor kunt u een mail sturen naar volgend e-mailadres: info@vcs-pcc.nl.

Indien u de gegevens van uw account wil wijzigen kan u dat doen door een e-mail te sturen naar info@vcs-pcc.nl.

8.

Wij kunnen de gegevens die wij van u krijgen gebruiken om nieuwsbrieven, enquêtes, informatie en diens meer naar uw mail- of postadres te verzenden hetzij via mail hetzij via gewone briefwisseling. U krijgt in elke communicatie de mogelijkheid om deze service stop te zetten.

Als u geen informatie van VCS bv meer wenst te ontvangen of uw gegevens uit het bestand wil verwijderd hebben kan u dit melden via info@vcs-pcc.nl.

9.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

10.

Alle informatie die op de website staat (zowel tekst, beelden, …) wordt louter ten informatieven titel ter beschikking gesteld. VCS bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of tekortkomingen in deze informatie. Eventuele onjuistheden, tekortkomingen en diens meer op de site kunnen aan de bezoeker geen recht geven op een financiële of andere compensatie. Ook wanneer er prijsveranderingen plaatsvinden, nadat u een contract heeft afgesloten, kunt u hier geen rechten aan ontlenen.

11.

De bezoeker erkent dat alles wat op deze website staat (zowel teksten, beeldmateriaal, …) de intellectuele eigendom is van VCS bv. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden ervan op eender welke wijze is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VCS bv.

Het is eveneens verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het cache geheugen van de browser.

12.

Voor vragen/opmerkingen over deze voorwaarden en ons privacy-beleid kan u terecht bij onze Klantenservice op het nummer +32 14 74 53 10 of via info@vcs-pcc.nl.